Algemene Voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden, samen met het Privacybeleid, zijn van toepassing voor het gebruik van deze website.  

 1.    Definities:

  • Kantooruren: maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 (exclusief feestdagen)
  • Regels en voorwaarden van het panel : Deze vormen de basis voor het evalueren en belonen van de prestaties van het individuele panellid en de voorwaarden voor de toewijzing van de punten.
  • Geschenkencatalogus: De lijst met producten en diensten, die toegankelijk is via de Online Geschenkencatalogus of de papieren Geschenkencatalogus, die GfK België ConsumerScan aanbiedt aan zijn panelleden in ruil voor punten .
  • Panellid/Deelnemer: Een persoon die bevoegd is om om aan de studie deel te nemen en die door GfK op de hoogte werd gebracht van de deelname aan het panel en de beloningsvoorwaarden.
  • Account van de deelnemer: De persoonlijke account van het panellid dat deelneemt aan de studie en die punten verzamelt. De account geeft oa. het verzamelde aantal punten weer.
  • Punten: de generieke term voor de 'valuta' van het beloningsprogramma van GfK België ConsumerScan.   
  • Geschenken : de producten, vouchers en diensten die in de catalogus worden vermeld
  • Leverancier: de fabrikant of de leverancier van de geschenken
  • De online geschenkencatalogus : https://rewards.gfk.com/be_nl

 2.     Account & instellingen

2.1  Panelleden kunnen rechtstreeks naar de Online Geschenkencatalogus gaan of via een link op de ConsumerScan webpagina. Panelleden kunnen zich inloggen op de wbeshop via de login en het wachtwoord dat zij hebben ontvangen van GfK Belgium ConsumerScan.

2.2  Het panellid is verantwoordelijk voor het bijhouden van de login en het wachtwoord, vermeld in paragraaf 2.1. Het panellid is aanprakelijk voor elk misbruik van zijn account totdat GfK op de hoogte wordt gebracht van ongeautoriseerde toegang tot de account. (Uitgezonderd gevallen waarin de ongeautoriseerde toegang te wijten is aan nalatigheid van GfK, haar werknemers, haar agenten, of haar contractuele partners).

2.3  Het panellid is verantwoordelijk voor het up to date houden van alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen in zijn persoonlijke profiel. Het panellid zal dan ook tijdig GfK informeren over eventuele wijzigingen in deze persoonlijke gegevens.

2.4  Het individuele panellid verbindt er zich toe GfK onmiddelijk op de hoogte te stellen als hij/zij vermoedt dat onbevoegden toegang hebben tot zijn/haar account of een andere inbreuk op de beveiliging.

2.5  Het panellid stemt er mee in af te zien van het gebruik van automatische apparaten of handmatige procedures die (proberen) de functionaliteit van deze website verstoren. Het panellid verbindt er zich eveneens toe om geen activiteiten uit te voeren op de website die de infrastructuur onnodig kunnen belasten.

 3.     Punten verzamelen

3.1  De regels van de studie bepalen hoe u punten kan verdien en hoe deze gecrediteerd worden. U kan een uitgebreid overzicht hier terugvinden.

3.2  De verzamelde punten worden bijgeschreven op de persoonlijke puntenrekening van het panellid.

3.3  De beslissing over het aantal punten dat aan de deelnemer wordt gecrediteerd is definitief en beslissend.

3.4  De punten die toegekend zijn door GfK zijn persoonlijk verbonden aan het panellid en enkel overdraagbaar mits toestemming van GfK België ConsumerScan Alle verplichtingen met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdrage zijn de verantwoordelijkheid van het panellid die de overdracht uitvoert.

3.5  Het verzamelen of overdragen van punten moet in overeenstemming zijn met de regels zoals in deze gebruiksvoorwaarden vermeld. Elke andere vorm van gebruik, verkoop, inwisseling of omruiling van punten vormt een wezenlijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en een dergelijke poging zal als ongeldig worden beschouwd. Punten die verzameld of gebruikt worden en niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden of de regels van GfK België ConsumerScan, zijn nietig. GfK heeft het recht om deze punten van het saldo vanhet panellid te crediteren of (indien de punten reeds verzilverd werden) de bestelling van het overeenkomsteig geschenk te annuleren of andere maatregelen de nemen die GfK naar zijn redelijk oordeel gepast acht.

 4.     Geschenken & producten

4.1  Het aantal punten dat vereist is voor de betaling van een geschenk of product in de Online Geschenkencatalogus is van toepassing zoals vermeld in de GfK Geschenkencatalogus.

4.2  Punten kunnen alleen worden ingewisseld na creditering op de account van het individuele panelleid. Hergebruik van punten na de aankoop van een geschenk of product in de Online Geschenkencatalogus is niet mogelijk. GfK is niet aansprakelijk voor storingen, vertragingen of fouten in de leveringen van de geschenken en producten door partnerbedrijven.

4.3  Transacties waarvoor punten worden gecrediteerd zijn van toepassing tussen het panellid en GfK als uitbater van de Online Geschenkencatalogus. De aankoop van geschenken is onderworpen aan de order- en retourrichtlijnen die in de GfK Geschenkencatalogus zijn gepubliceed. Informatie over individuele aankopen worden alleen doorgegeven aan de partner voor de geschenken en enkel voor het doel van de orderverwerking in overeenstemming met de privacywetgeving.

4.4  Alle geschenken zijn afhankelijk van beschikbaarheid en GfK behoudt zich het recht om de prijzen en goederen in de geschenkencatalogus aan te passen indien nodig. Bovendien behoudt GfK zich het recht om alle geschenken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te vervangen, te verwijderen of opniew te prijzen. De afbeeldingen en beschrijvingen van de geschenken in de catalogus zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn niet contractueel bindend tussen GfK en het panellid.

4.5  Punten hebben geen contante waarde en kunnen alleen gebruikt worden voor het inwisselen van geschenken en producten uit de GfK Geschenkencatalogus of via de Online Geschenkencatalogus.

 5.     Aansprakelijkheid van GfK

5.1  GfK is niet verantwoordelijk voor:

5.1.1      Eventuele wijzigingen, onderbrekingen of acties die door derden worden ondernomen.

5.1.2      Onjuiste communicatie door gelieerde ondernemingen

5.1.3      Eventuele wijzigingen of problemen met betrekking tot de geschenken

5.1.4      De toegang of de (niet-)beschikbaarheid van Online Geschenkencatalogus;

5.2  GfK streeft ernaar om de correctheid van de gegevens van de geschenken en in de GfK Geschenkencatalogus  en de Online Geschenkencatalogus te verzekeren, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade door onjuiste informatie.

5.3  Het panellid is verantwoordelijk voor de berekening van de inkomensbelastingen en de bijdrage voor de sociale zekerheid die eventueel voortvloeien uit thet verzamelen van de punten en voor de betaling van de inkomensbelastingen en bijdrage voor sociale bijdrage, tenzij GfK specifiek aan het panellid heeft laten weten dat zij de betaling voor het panellid op zich neemt.

5.4  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst GfK alle aansprakelijkheid van de hand jegens het panellid met betrekking tot :

5.4.1      Winstderving

5.4.2      Verlies van orders, transacties of reputatieschade

5.4.3      Schade of verlies van gegevens

5.4.4      Speciale indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook.

 6.     Privacy en bescherming van de privesfeer

Alle persoonlijke gegevens (in overeenstemming met de wet op de privacy) die GfK ontvangt met betrekking tot het individu, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat is gepubliceerd in verband met de Online Geschenkencatalogus.

 7.     Stopzetting / blokkering van het account

7.1  GfK kan:

7.1.1      De account van het panellid afsluiten of blokkeren en/of de punten verwijderen indien hij minstens 6 maanden geen deel meer uitmaakt van het panel en de punten nog niet ingewisseld zijn.

7.1.2      De account van het panellid afsluiten of blokkeren en/of de punten verwijderen, indien een redelijk vermoeden van ongautoriseerde toegang, fraude, wangedrag of overtreding van de genoemde voorwaarden voor het gebruik van de webshop heeft plaatsgevonden door het panellid.

7.2  Tenzij anders aangegeven heeft een panellid een periode van 6 maanden om de verdiende punten in te wisselen na stopzetting, door GfK of door het panellid zelf, van de deelname aan het panel. De beschikbare punten kunnen gedurende deze periode nog ingewisseld worden volgens de gewone voorwaarden zoals vermeld. Tenzij anders vermeld kunnen er geen extra punten verdiend worden gedurende deze periode van 6 maanden.

 8.     Auteurs- en eigendomsrechten

8.1  Het auteursrecht van de volledige (Online) Geschenkencatalogus en alle onderdelen daarvan berusten bij GfK of haar licentiegevers. De GfK (Online) Geschenkecatalogus of componenten hiervan mogen alleen worden gebruikt, overgedragen, gekopieerd of gereproduceerd worden op die manier of in die vorm en enkel door personen die voldoen aan de GfK-voorwaarden of schriftelijk toestemming hebben gekregen van GfK.

8.2  Het panellid verklaart en garandeert dat hij/zij de inhoud van de (Online) Geschenkencatalogus niet zal kopiëren, reproduceren, wijzigen, of ontwikkelen.

8.3  Het GfK-logo is een handelsmerk van GfK SE.

 9.     Communicatie en mededelingen

9.1  Alle communicatie (vereist of toegestaan) tussen de partijden moeten worden gemaakt in overeenstemming met de hier gespecifeerde gebruiksvoorwaarden. Dit gebeurt per e-mail aan het panellid op het e-mail adres dat is verstrekt aan GfK (of gewijzigd werd in overeenstemming met paragraaf 2.3) of op het e-mailadres van GfK of elk ander adres dat tijden, correct en overeenkomstig deze bepaling, aan het panellid is meegedeeld.  

9.2  Berichten worden geacht naar behoren te zijn afgeleverd op de werkdag die volgt op de verzending, op voorwaarde dat de afzender kan bewijzen dat de e-mail met succes is verzonden.

 10.  Overmacht

10.1    Wanneer er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van GfK opgeschord tijdens die periode. GfK kan niet aansprakelijk worden gesteld, op grond van de gebruiksvoorwaarden, voor vetragingen bij het nakomen van contractuele verplichtingen of bij de onmogelijkheid om aan dergelijke verplichtingen te voldoen, indien de reden voor dergelijke vertragingen over verzuim de redelijke controle van GfK te boven gaat.  

 11.  Algemeen

11.1    GfK behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en verbindt zich ertoe om deze wijziging te communiceren aan de betrokken partijen. De verdere deelname van de panelleden aan het panel en het inwisselen of verdienen van punten betekent een automatische acceptatie van deze herziene voorwaarden.

11.2    Deze Gebruiksvoorwaarden vullen de regels van deelname aan het panel aan. Als er verschillen zijn tussen deze voorwaarden en de regels voor deelname aan het panel, dan hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

 12.  Auteursrecht

12.1    Alle rechten, inclusief auteursrechten en databaserechten op deze website en de inhoud daarvan zijn eigendom van GfK of worden, voor zover toegestaan door de wet, gebruikt door GfK.

12.2    Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord om de inhoud uitsluitend te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commercieel of openbaar gebruik. U mag enkel contact van deze website, copieëren, downloaden of afprinten voor persoonlijk gebruik.

12.3    Behalve zoals hierboven beschreven mag u geen enkel deel van de website of het materiaal dat beschikbaar is op de website kopiëren, opslaan, distribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GfK.

12.4    De namen, afbeeldingen en logo’s die GfK of externe leveranciers en hun producten en services identificeren, zijn gedeponeerde handelsmerken van GfK en of de bijbehorende leverancier. Deze tekst verleent, implicet of anderszins, geen enkele licentie of recht op het gebruik van handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van GfK of een derde partij.

 13.  Terugzendvoorwaarden

13.1    Indien het geschenk dat u ontvangt beschadigd, defect of niet correct is, neemt u zo snel mogelijk contact op met GfK via mail of via het gratis nummer.

13.2    Indien het geschenk van GfK defect is binnen de garantieperiode (2 jaar), neemt u zo snel mogelijk contact op met Gfk via mail of via het gratis nummer.

Kosten verbonden aan het eventueel terug zenden van het geschenk, zullen u terugbetaald worden indien u voldoet aan de voorgaande voorwaarden.